9. 4. 2020  16:52 Milena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250732_DDP - Technológia procesov zlievania (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250732_DDP
Názov predmetu: Technológia procesov zlievania
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (8 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Materiály foriem a ich vlastnosti. (dotácia 2/0)
2.Javy na rozhraní kov-zlievarenská forma. (dotácia 2/0)
3.Zlievarenské kovy a zliatiny a ich vlastnosti. Reológia kovov a zliatin. Vlastnosti kovov v čiastočne tuhom stave. (dotácia 2/0)
4.Primárna kryštalizácia. Základné morfologické typy primárnej štruktúry. Procesy rýchleho tuhnutia. (dotácia 2/0)
5.Procesy tuhnutia za účinku vysokého vonkajšieho tlaku. Procesy tuhnutia za účinku indukovaného silového prúdenia. (dotácia 2/0)
6.Difúziou kontrolované tuhnutie. (dotácia 2/0)
7.Procesy výroby foriem I., II. a III. generácie. (dotácia 6/0)
8.Procesy liatia do netrvalých foriem. (dotácia 2/0)
9.Procesy liatia do trvalých foriem. (dotácia 2/0)
10.Liatie za účinku zvýšených vonkajších síl. (dotácia 4/0)
 
a.Vysokotlakové liatie do vysokého vákua. 2/0
b.Vysokotlakové liatie s dotlakom. 2/0


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: