21. 1. 2020  1:21 Vincent
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250797_DDP - Teória zvárania, zlievania, obrábania a tvárnenia (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Teória zvárania, zlievania, obrábania a tvárnenia
Kód predmetu: 250797_DDP
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (8 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Králik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Branislav Vanko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Sprostredkovať doktorandom rozšírené informácie z oblasti teórie zvariteľnosti ocelí a neželezných kovov, plasticity, o zlievárenských materiáloch, zákonoch technologického procesu obrábania, spôsoboch a metódach optimalizácie technologických parametrov obrábania.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Zvariteľnosť ocelí a neželezných kovov.
Materiály foriem a ich vlastnosti. Javy na rozhraní kov-zlievarenská forma. Zlievarenské kovy a zliatiny a ich vlastnosti. Reológia kovov a zliatin. Vlastnosti kovov v čiastočne tuhom stave. Primárna kryštalizácia. Základné morfologické typy primárnej štruktúry. Procesy rýchleho tuhnutia. Procesy tuhnutia za účinku vysokého vonkajšieho tlaku. Procesy tuhnutia za účinku indukovaného silového prúdenia. Difúziou kontrolované tuhnutie.
Základné technologické pojmy obrábania, matematické modely výpočtov.
Optimalizácia výberu: rezných materiálov, rezných nástrojov, geometrie rezného klinu, podmienok rezania, rezného prostredia,
Tvárniteľnosť, plasticita izotropného a anizotropného kovu. Numerické analýzy procesov tvárnenia. Vysokopevné ocele pre tvárnenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁK, I. -- TKÁČ, P. Theory of Weldability of Metals and Alloys = Teória zvariteľnosti kovov a zliatin. Bratislava : Ister Science, 1992. 372 s. ISBN 80-900486-0-9.
CAMPBELL, J. Castings: The new Metallurgy of Cast Metals. Oxford : Butterworth - Heinemann, 2003. 335 s. ISBN 0-7506-4790-6.
Umformtechnik: Handbuch für Industrie und Wissenschaft. 2 B. Grundlagen. Berlin : Springer Verlag, 1984. 535 s.
GELETA, V. Machining technology. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 165 s. ISBN 978-80-227-3335-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky,konzultácie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: