14. 12. 2019  18:53 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_BAK-PJ - Bakalársky projekt (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Kód predmetu: B_BAK-PJ
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mária Glatz, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Július Golej, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martina Kuperová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Branislav Mišota, PhD. (cvičiaci)
Ing. Miroslav Pánik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, tútor)
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností, overenie a prehĺbenie teoretických vedomostí pri riešení konkrétnych úloh s dôrazom na aplikáciu interdisciplinárneho prístupu a vhodnej metodiky tvorivej práce.
Teoreticko-metodické východiská pre riešenie vybraných problémov, rozvoj praktických zručností a schopností vo verbálnom i grafickom vyjadrovaní strategických cieľov z hľadiska investičného plánovania v priemyselnom podniku. Teoreticko-metodické výstupy pre možnosti ich následného spracovania v bakalárskej práci.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmetom bakalárskeho projektu je spracovať vybranú tému vo forme štúdie, resp. projektu vo vzťahu k bakalárskej práci v polohe teoreticko-metodologickej a aplikačnej, ktorá pozostáva z častí:
Analýza stavu a definovanie problémov.
Štúdium relevantných riešení v polohe teoreticko-metodickej i reálnych riešení
Návrh konceptu riešenia.
Rozpracovanie konceptu riešenia do návrhu riešenia.
Finálne rozpracovanie práce.
Prezentácia návrhu riešenia, jeho výstupov a prínosov pre ďalší rozvoj problematiky, výstupy pre bakalársku prácu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: