5. 12. 2019  21:01 Oto
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_BAK-PJ - Bakalársky projekt (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_BAK-PJ
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Predmetom bakalárskeho projektu je spracovať vybranú tému vo forme štúdie, resp. projektu vo vzťahu k bakalárskej práci v polohe teoreticko-metodologickej a aplikačnej, ktorá pozostáva z častí:
Analýza stavu a definovanie problémov.
Štúdium relevantných riešení v polohe teoreticko-metodickej i reálnych riešení
Návrh konceptu riešenia.
Rozpracovanie konceptu riešenia do návrhu riešenia.
Finálne rozpracovanie práce.
Prezentácia návrhu riešenia, jeho výstupov a prínosov pre ďalší rozvoj problematiky, výstupy pre bakalársku prácu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: