4. 6. 2020  3:32 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_MAN-NEHN - Manažment nehnuteľností (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
B_MAN-NEHN
Názov predmetu: Manažment nehnuteľností
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálny projekt.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje študentom informácie a znalosti o podnikovom manažmente nehnuteľností a jeho podpory pre podnikanie firmy, transformáciu pracoviska, inovatívne trendy v riadení nehnuteľností a o trhu nehnuteľností. Študenti sa naučia porozumieť fungovaniu realitného trhu, spozná jednotlivé faktory a riziká ovplyvňujúce tento trh. Tieto poznatky zlepšujú vedomostný základ študenta, ktorý je nevyhnutný pre prácu v investorských a realitných organizáciách, v bankách, developerských spoločnostiach ako aj v štátnej správe a samospráve.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do oblasti nehnuteľností a realitného podnikania (služby poskytované v realitnom priemysle). Strategický podnikový model riadenia nehnuteľností – CREAM.
Rozdelenie nehnuteľností a charakteristika realitného trhu, faktory ovplyvňujúce ponuku nehnuteľností a dopytu po nehnuteľnostiach. Klasifikácia administratívnych budov – štandardy. Prípadové štúdie.
Fungovanie realitného trhu. Cyklické javy na trhu nehnuteľností.
Prieskum (analýzy) na realitnom trhu. Ciele prieskumu a jeho užívatelia.
Teória a prax konzultačných spoločností pri prenájme priestorov na podnikanie (poradenstvo pre prenajímateľa a nájomcu, typy zastupovania klienta).
Udržateľný rozvoj nehnuteľností – zelené certifikáty (LEED, BREEAM, DGNB), merateľnosť udržateľnosti, realizácia v praxi, zelené prenájmy.
Metódy podpory presídlenia spoločnosti, procesy a faktory pre vhodnú relokáciu spoločnosti.
Prípadové štúdie – zmena pracovného prostredia, relokácia spoločnosti, zelené budovy.
Investovanie do nehnuteľností - prehľad, investičné nástroje, realitné fondy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ADAMUŠČIN, A. Investičné nástroje na realitnom trhu. Investment instruments in real estate market. Bratislava : Statis, 2010. 158 s. ISBN 978-80-85659-63-4.
ŠPIRKOVÁ, D. -- ZAJACOVÁ, J. Trh nehnuteľností - finančné a právne nástroje. Bratislava : Statis, 2010. 167 s. ISBN 978-80-85659-62-7.
ADAMUŠČIN, A. -- ĎURIŠOVÁ, J. Trh kancelárskych priestorov - teória a prax. Bratislava: Devin printing house, 2011. 230 s. ISBN 978-80-89493-07-4.
IVANIČKA, K. Trh nehnuteľností a developérsky proces. Bratislava: STU, 2008. ISBN 978-80-227-2661-0.
HAYNES, B. -- NUNNINGTON, N. Corporate real estate asset management: Strategy and implementation. Oxford, United Kingdom: Elsevier, 2010. 314 s. ISBN 978-0-7282-0573-4.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- ZÚBKOVÁ, M. Economic aspects of Sustainable development of built environment in Europe. Germany :Frankfurt am Main : MCDP International UG, 2013. 230 s. ISBN 978-3-9810884-2-7.
SCHMITZ, A. -- BRETT, D. Real Estate Market Analysis - Metchods and Case Studies. Washington D.C.: Urban Land Institute, 2009. 243 s. ISBN 978-0-87420-136-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

A
B
C
D
E
FX
33,3 %
42,9 %
14,3 %
9,5 %
0 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
JUDr. Jarmila Machajdíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 4. 2020
Schválil:
Ing. Andrej Adamuščin, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 04. 2020.

Typ výstupu: