25. 5. 2020  19:47 Urban
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I_PJ-SPP - Projekt špecializovaného priestorového plánovania k bloku výberových predmetov (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Ústav manažmentu STU
Názov predmetu:
Projekt špecializovaného priestorového plánovania k bloku výberových predmetov
Kód predmetu:
I_PJ-SPP
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (19 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Michal Hajduk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Milan Husár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Kuruc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Mackovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Petríková (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností, overenie a prehĺbenie teoretických vedomostí pri riešení konkrétnych úloh priestorového a krajinného plánovania najmä na úrovni sídelnej a regionálnej dimenzie s dôrazom na aplikáciu interdisciplinárneho prístupu a vhodnej metodiky tvorivej práce.
Teoreticko-metodické východiská pre riešenie vybraných problémov PP a KP, rozvoj praktických zručností a schopností vo verbálnom i grafickom vyjadrovaní strategických cieľov rozvoja priestorových systémov z hľadiska udržateľného rozvoja územia. Teoreticko-metodické výstupy pre možnosti ich následného zapracovania v dokumentoch ÚP, priestorového a krajinného plánovania.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmetom ateliérovej práce je vypracovať riešenie konkétnej úlohy priestorového a krajinného plánovania vo forme štúdie, resp. projektu vo vzťahu k vybraným tématickým blokom predmetu v polohe teoreticko-metodologickej a aplikačnej, ktorá pozostáva z častí:
 Analýza stavu a definovanie problémov
 Štúdium relevantných riešení v polohe teoreticko-metodickej i reálnych riešní.
 Návrh konceptu riešenia.
 Rozpracovanie konceptu riešenia do návrhu riešenia.
 Finálne rozpracovanie projektu.
 Prezentácia návrhu riešenia, jeho výstupov a prínosov pre ďalší rozvoj problematiky, výstupy pre diplomový projekt.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006. 354 s. ISBN 978-80-88999-31-7.
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- SWEIGERT, M. Priestorové plánovanie. Bratislava : Road, 2011. 240 s. ISBN 978-80-88999-39-3.
GAŽOVÁ, D. Restoration and conservation of devastated historic parks-methodics and implementation of planning legislation. In ECLAS Conference 2009.Landscape & Ruins. Planning and Design for the Regeneration of Derelicted Places: 23.-24.sept. 2009, Genova, Italy. Genova : University of Genova, 2009, s. 34--42. ISBN 978-88-6055-418-5.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske kontexty tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. Urbanita, 23. s. 8--13.
GAŽOVÁ, D. Zásady tvorby krajiny v kontaktových periférnych zónach. Landscape planning in Urban Fringe Areas. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 201--213. ISBN 80-88999-05-7.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- ONDREJIČKA, V. -- LADZIANSKA, Z. -- BLÁHA, P. -- BAHLEDA, P. -- ONDREJIČKOVÁ, S. Bezpečnosť ako kvalita priestoru - úvod do problematiky. Bratislava : Centrum urbánnej bezpečnosti :, 2012. 80 s. ISBN 978-80-88999-40-9.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries. Ostrava: VSB Ostrava, 2013. 120 s. ISBN 978-80-248-3125-1.
GAŽOVÁ, D. Dynamika premien prírodných priestorov v štruktúre sídla. In GAŽOVÁ, D. Proces premien prírodných priestorov v štruktúre sídla: vedecký seminár 19.-20.10.2000, Gabčíkovo. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2001, s. 21--31. ISBN 80-227-1477-1.
GAŽOVÁ, D. Uplatnenie plánovacích metód na podporu rekonštrukcie historických štruktúr krajiny. Forum Statisticum Slovacum, 4. s. 128--132. ISSN 1336-7420.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Tvorivé riešenie zložitých a rozsiahlych problémov priestorového a krajinného plánovania v rôznych typoch sídelnej a mimosídelnej krajiny s cieľom integrácie architektonických, technických a prírodných prvkov prostredia a optimalizácie ich vzájomného pôsobenia.
Formulovanie teoreticko- metodických východísk predchádza aplikačnej etape riešenia problému.
Ateliérová tvorba vo svojej analytickej polohe je založená na dôkladnom zhodnotení predpokladov, limitov a určujúcich determinantov identifikovaných v riešenom území.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Prezentácia návrhu riešenia, jeho výstupov a prínosov pre ďalší rozvoj problematiky.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 24. 04. 2020.

Typ výstupu: