Feb 24, 2020   1:52 p.m. Matej
Academic information system

Course syllabus I_PJ-SPP - Projekt špecializovaného priestorového plánovania k bloku výberových predmetov (ÚM - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_PJ-SPP
Názov predmetu: Projekt špecializovaného priestorového plánovania k bloku výberových predmetov
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (19 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Rozpracovanie teoreticko- metodologických vstupov pre riešenú tému. Štúdium relevantnej literatúry a prípadových štúdií, rozpracovanie záverov. (dotácia 0/5)
2.Aplikácia teoreticko- metodologických poznatkov pri riešení daného problému vo vybranom konkrétnom priestore. (dotácia 0/8)


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 23. 09. 2019.

Type of output: