22. 1. 2020  10:19 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TV-I - TV/ZTV I (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: TV/ZTV I
Kód predmetu: TV-I
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Utužovanie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
V rámci predmetu Telesná výchova sa vyučujú nasledovné športy:
Aerobik
Fitlopty
Futbal
Futsal
Volejbal
Basketbal
Posilňovňa
Plávanie
Spinning
Karate
Vodáctvo
Rafting
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet bude prebiehať formou 13-tich cvičení. Študenti prvého ročníka majú v rámci predmetu Telesná výchova povinné plávanie. Študenti, ktorí sú zo zdravotných dôvodov oslobodení z plávania si môžu vybrať jeden z jedenástich športov a ten následne absolvovať.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Zápočet.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: