Jan 25, 2020   10:03 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus B_Z_EKON - Základy ekonómie (ÚM - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_Z_EKON
Názov predmetu: Základy ekonómie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra budú dve previerky po 25 bodov a semestrálny projekt po 30 bodov.Seminár bude hodnotený 80 bodmi, ktoré budú rozdelené nasledovne:(A minimálny počet bodov 75, B minimálne 70 bodov, C minimálny počet bodov 65, d s minimálnym počtom bodov 60 a E minimálny počet bodov 56).

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa všeobecný prehľad o javoch, s ktorými sa stretáva v každodennom živote a postupnou abstrakciou dospeje k obecným kategóriám potrebným k pochopeniu ekonomického systému. Zoznámi sa s princípmi a štruktúrou fungovania NH v globálnej ekonomike.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet ekonómie a metódy používané v ekonómii.
Základné predpoklady fungovania ekonomiky. Ekonomika a makroekonomický rámec.
Trh , trhový mechanizmus a jeho fungovanie. Dopyt a ponuka . Zákon klesajúceho dopytu.
Ekonomické správanie spotrebiteľa.
Teória výroby . Produkčné funkcie.
Správanie podnikov.
Náklady , príjmy a zisk podnikov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAMUELSON, P A. -- NORDHAUS, W D. Economics. New York : McGraw-Hill, 1992. 784 s. ISBN 0-07-054879-X.

Odporúčaná:
HOLKOVÁ, V-VESELKOVÁ,A.: Mikroekonómia, Elita, Bratislava 2008. 314 s. ‎ ISBN 80-969927-9-9
LISÝ, J. et al. Ekonómia. Iura Edition , Bratislava, 2011. 631 s. . ISBN 978-80-8078-406-5.
SAMUELSON , P.A.- NORDHAUSs, W.D. Ekonómia. Elita. Bratislava 2000 . 820 s. ISBN 80-8044-059-X

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
46,3 %14,8 %18,5 %11,1 %9,3 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ľubomíra Červeňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Dr. Ing. Milan Majerník (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 10. 2019
Schválil: doc. Dr. Ing. Milan Majerník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 25. 10. 2019.

Type of output: