29. 5. 2020  19:51 Vilma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TV-II - TV/ZTV II (ÚM - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
TV-II
Názov predmetu:
TV/ZTV II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
investičné plánovanie v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť
 
Výsledky vzdelávania:
Utužovanie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
 
Stručná osnova predmetu:
V rámci predmetu Telesná výchova sa vyučujú nasledovné športy:
Aerobik
Fitlopty
Futbal
Futsal
Volejbal
Basketbal
Posilňovňa
Plávanie
Spinning
Karate
Vodáctvo
Rafting
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
pre absolvovanie predmetu je potrebných 13 hodín cvičení TV
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 134

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 4. 2020
Schválil:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 07. 04. 2020.

Typ výstupu: