29. 5. 2020  19:07 Vilma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TV-II - TV/ZTV II (ÚM - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
TV/ZTV II
Kód predmetu: TV-II
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
 
Výsledky vzdelávania:
Utužovanie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
V rámci predmetu Telesná výchova sa vyučujú nasledovné športy:
Aerobik
Fitlopty
Futbal
Futsal
Volejbal
Basketbal
Posilňovňa
Plávanie
Spinning
Karate
Vodáctvo
Rafting
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet bude prebiehať formou 13-tich cvičení. Študenti prvého ročníka majú v rámci predmetu Telesná výchova povinné plávanie. Študenti, ktorí sú zo zdravotných dôvodov oslobodení z plávania si môžu vybrať jeden z jedenástich športov a ten následne absolvovať.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Zápočet.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 07. 04. 2020.

Typ výstupu: