28. 2. 2020  12:33 Zlatica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DS - Dizertačná skúška (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Kód predmetu: D_DS
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (20 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent na dizertačnej skúške obhajuje projekt dizertačnej práce pre odbornou komisiou zloženou s docentov a profesorov. Predpokladom úspešneho ukončenia skúšky je aj absolvovanie stanovených povinnných a povinne voliteľných predmetov, ktoré sa spravidla vykonávajú v predstihu pred dizertačnou skúškou, okrem prípadov keď garant študijného programu rozhodne inak.

Spracovanie projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje prehľad o súčasnom stave skúmanej problematiky, ciele dizertačnej práce, metódy spracovania dizertačnej práce, formuláciu vedeckých hypotéz, zoznam použitej literatúry, tézy dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
individuálny obsah skúšky pre každého študenta s využitím študentom vypracovaného dizertačného projektu k tejto skúške.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: štátna skúška
0/0 - prezenčná a kombinovaná metóda
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška, študent musí dosiahnuť pozitívne hodnotenie dizertačného projektu, svojej prezentácie a odpovedí na otázky v diskusii od členov skúšobnej komisie.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 06. 09. 2019.

Typ výstupu: