26. 10. 2020  12:21 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DP_E-V - Dizertačný projekt - OPE V (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D_DP_E-V
Názov predmetu:
Dizertačný projekt - OPE V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia4 hod. týždenne / 4 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
odvetvové a prierezové ekonomiky - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava projektu dizertačnej práce, ktorý bude obsahovať výsledky, prínosy a závery doktorandskej dizertačnej práce a bude nadväzovať na dizertačný projekt IV.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu stanovuje školiteľ v spolupráci s doktorandom.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 5. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 05. 04. 2020.

Typ výstupu: