Mar 28, 2020   2:00 p.m. Soňa
Academic information system

Course syllabus D_DP_E-V - Dizertačný projekt - OPE V (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Dizertačný projekt - OPE V
Kód predmetu: D_DP_E-V
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava projektu dizertačnej práce, ktorý bude obsahovať výsledky, prínosy a závery doktorandskej dizertačnej práce a bude nadväzovať na dizertačný projekt IV.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu stanovuje školiteľ v spolupráci s doktorandom.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Ide o individuálnu prácu, v rámci ktorej doktorand uskutočňuje výskum zameraný na dosiahnutie cieľov doktorandskej práce, pričom ich konzultuje so školiteľom a s ďalšími odborníkmi.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Odovzdanie dizertačneého projektu v náležitej kvalite a rozsahu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Type of output: