8. 8. 2020  7:47 Oskar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DP_E-V - Dizertačný projekt - OPE V (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Dizertačný projekt - OPE V
Kód predmetu:
D_DP_E-V
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava projektu dizertačnej práce, ktorý bude obsahovať výsledky, prínosy a závery doktorandskej dizertačnej práce a bude nadväzovať na dizertačný projekt IV.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu stanovuje školiteľ v spolupráci s doktorandom.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Ide o individuálnu prácu, v rámci ktorej doktorand uskutočňuje výskum zameraný na dosiahnutie cieľov doktorandskej práce, pričom ich konzultuje so školiteľom a s ďalšími odborníkmi.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Odovzdanie dizertačneého projektu v náležitej kvalite a rozsahu.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 05. 04. 2020.

Typ výstupu: