9. 8. 2020  2:15 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DP_E-V - Dizertačný projekt - OPE V (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
D_DP_E-V
Názov predmetu:
Dizertačný projekt - OPE V
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Obsah predmetu stanovuje školiteľ v spolupráci s doktorandom.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 05. 04. 2020.

Typ výstupu: