21. 1. 2020  0:41 Vincent
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_EO - Ekonomika odvetvia (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Ekonomika odvetvia
Kód predmetu: D_EO
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov), skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa znalosti z teórie ekonomiky príslušného odvetvia a praktickú schopnosť využívať tieto poznatky pri riešení problémov pri výskume zákonitostí riadenia podnikov a projektov v príslušnom odvetví.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Ekonomika SR a jej postavenie v rámci Európskej únie. Konkurenčná schopnosť ekonomiky a jej ukazovatele.
• Vplyv inovácií na výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky. Štruktúra ekonomiky SR, jej vývoj a štrukturálne zmeny.
• Charakteristika odvetvia a jeho vývoj. Postavenie odvetvia v štruktúre ekonomiky
• Vplyv odvetvia na ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Úloha štátu pri rozvoji odvetvia
• Informatizácia spoločnosti a eGovernment. Podnikanie firiem
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TRÁVNIK, I. Riadenie hodnoty stavebného diela. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 207 s. ISBN 80-227-1084-9.
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KOL. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 193 s. ISBN 978-80-227-2582-8.
PETRÁKOVÁ, Z. -- KOL. Riadenie projektov: ( projektový manažment ). Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 179 s. ISBN 978-80-227-2593-4.
Economics and management. Ekonomika ir vadyba. zv. 16. ISSN 1822-6515.
MALCOLM, G. Economics of development. New York : W.W.Norton & Company, 1987. 623 s. ISBN 0-393-95548-6.
Ekonomika a informatika. zv. 8, č. 2. ISSN 1336-3514.
KALINOVA, G. -- ELLINGEROVÁ, H. Ekonomika stavebného diela. Bratislava: STU v Bratislave 2010, 2010. ISBN 978-80-227-3362-5.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha : Grada, 2010. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, konzultácie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 25. 10. 2019.

Typ výstupu: