15. 12. 2019  14:35 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_MAKRO - Makroekonómia (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_MAKRO
Názov predmetu: Makroekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie seminárnej práce na základe okruhov tém z oblasti makroekonómie v súvislosti s témou dizertačnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa znalosti z teórie makroekonómie a praktickú schopnosť využívať tieto poznatky pri riešení problémov daného odvetvia.
Makroekonomické analýzy tvoria dobrý nástroj prirozhodovaní o lokalizácii investícií
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické a metodologické východiská makroekonómie. Trh a mechanizmus jeho fungovania.
Peniaze v ekonomickej analýze a praxi.
Ekonomická úloha štátu, funkcie a príčiny zásahov zo strany štátu. Formy a nástroje štátnych zásahov do ekonomiky.
Inflácia a nezamestnanosť (podstata, príčiny, sociálno -- ekonomické dôsledky).
Teórie ekonomického rastu.
Teória všeobecnej ekonomickej rovnováhy a ekonomickej nerovnováhy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAMUELSON, P A. -- NORDHAUS, W D. Ekonómia. Bratislava : Elita, 2000. 820 s. ISBN 80-8044-059-X.
LISÝ, J. Ekonómia: Všeobecná ekonomická teória. Bratislava : Iura Edition, 2002. 507 s. ISBN 80-89047-35-1.
HONTYOVÁ, K. Makroekonómia 3: Štátny rozpočet mena a medzinárodné ekonomické vzťahy. Bratislava : Iura Edition, 2000. 114 s. ISBN 80-88715-62-8.
LISÝ, J. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2005. 622 s. ISBN 80-8078-063-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Dr. Ing. Milan Majerník (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 10. 2019
Schválil: doc. Dr. Ing. Milan Majerník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 25. 10. 2019.

Typ výstupu: