28. 1. 2020  23:30 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_PGC - Pedagogická činnosť (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_PGC
Názov predmetu: Pedagogická činnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
N/A
 
Výsledky vzdelávania:
Získať praktické skúsenosti z prípravy, zavádzania výsledkov výskumu do vyučovaných predmetov
 
Stručná osnova predmetu:
Vedenie seminárov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
individuálna

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: