28. 1. 2020  8:48 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_PGC - Pedagogická činnosť (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Pedagogická činnosť
Kód predmetu: D_PGC
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať praktické skúsenosti z prípravy, zavádzania výsledkov výskumu do vyučovaných predmetov
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vedenie seminárov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
individuálna

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Zavádzanie výsledkov výskumu do pedagogickej praxe
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Uznanie pedagogických výkonov
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: