14. 12. 2019  10:54 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_PREKO - Priestorová ekonomika (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_PREKO
Názov predmetu: Priestorová ekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie prípadovej štúdie na zvolené územie a následná prezentácia získaných poznatkov
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa znalosti z teórie ekonomiky, teórie lokalizácie, územného marketingu a praktickú schopnosť využívať tieto poznatky pri riešení problémov konkurencieschopnosti vymedzených území.
 
Stručná osnova predmetu:
• Regionálna politika na Slovensku a v EÚ.
• Úloha obcí a miest v rozvoji územia. Mestský dopyt a ponuka.
• Priťahovanie ekonomických aktivít na vybrané územie pomocou metodiky územného marketingu.
• Externá a interná diagnostika vybraných území.
• SWOT analýza a určenie strategických osí rozvoja územia.
• Konkurencia, spolupráca miest a vedecko-technologické parky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BUČEK, M. -- MAIER, G. -- TODTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika: Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava : Elita, 1997. 237 s. ISBN 80-8044-044-1.
IVANIČKA, K. -- IVANIČKOVÁ, A. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007. 250 s. ISBN 978-80-89143-46-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 25. 10. 2019.

Typ výstupu: