15. 12. 2019  14:03 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_VPAKT - Vedecké a publikačné aktivity (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_VPAKT
Názov predmetu: Vedecké a publikačné aktivity
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: odvetvové a prierezové ekonomiky - doktorandský (povinne voliteľný), 4. rok
priestorové plánovanie - doktorandský (povinne voliteľný), 4. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
N/A
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnuť, aby doktorandi publikovali výsledky svojho výskumu vo vedeckých publikáciách.
 
Stručná osnova predmetu:
Ide o veľmi individuálne aktivity, ktoré sa viažu k téme doktorandskej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
individuálna/individual

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 225

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: