15. 12. 2019  13:26 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_VPAKT - Vedecké a publikačné aktivity (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Vedecké a publikačné aktivity
Kód predmetu: D_VPAKT
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milan Nič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnuť, aby doktorandi publikovali výsledky svojho výskumu vo vedeckých publikáciách.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Ide o veľmi individuálne aktivity, ktoré sa viažu k téme doktorandskej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
individuálna/individual

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Štúdium zahraničnej a domácej literatúry,
štúdium metodológie vedeckej práce.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Publikačné aktivity sú hodnotené pomocou kreditov v závislsti od ich kvality.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: