15. 12. 2019  3:50 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_VPAKT - Vedecké a publikačné aktivity (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_VPAKT
Názov predmetu: Vedecké a publikačné aktivity
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
Obsah predmetu:
Ide o veľmi individuálne aktivity, ktoré sa viažu k téme doktorandskej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: