23. 9. 2020  6:19 Zdenka
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-PS1-AI - Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-PS1-AI
Názov predmetu: Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná informatika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné preukázať vedomosti a zručnosti z oblasti uvedenej v stručnej osnove predmetu s dôrazom na tému dizertačnej práce.
Hodnotenie: prospel/neprospel
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do študijného odboru Aplikovaná informatika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
• Juhás: Petriho siete a ich aplikácie
• Grošek: Algebrické metódy v kryptografii
• Drozda: Teória a metodológia modelovania, simulovania a vyhodnocovania výkonnosti bezdrôtových sietí
• Nemoga: Protokoly pre bezpečnú skupinovú komunikáciu
• Oravec: Teória a metodológia strojového učenia a umelej inteligencie
• Šrámka: Anonymná komunikácia
• Vojvoda: Teória a metodológia kryptoanalýzy prúdových šifier
• Zajac: Princípy kryptografického inžinierstva
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný s vyučujúcim.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vybrané témy predmetu Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I určuje školiteľ v súlade s témou dizertačnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 7. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: