18. 9. 2020  9:37 Eugénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-PS1-AI - Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I
Kód predmetu: D-PS1-AI
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do študijného odboru Aplikovaná informatika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Juhás: Petriho siete a ich aplikácie
• Grošek: Algebrické metódy v kryptografii
• Drozda: Teória a metodológia modelovania, simulovania a vyhodnocovania výkonnosti bezdrôtových sietí
• Nemoga: Protokoly pre bezpečnú skupinovú komunikáciu
• Oravec: Teória a metodológia strojového učenia a umelej inteligencie
• Šrámka: Anonymná komunikácia
• Vojvoda: Teória a metodológia kryptoanalýzy prúdových šifier
• Zajac: Princípy kryptografického inžinierstva
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný s vyučujúcim.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
seminár

rozsah 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín seminárov týždenne)
prezenčná metóda
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotenie: prospel/neprospel
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: