25. 9. 2020  9:49 Vladislav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-PS2-AI - Predmet špecializácie Aplikovaná informatika II (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Predmet špecializácie Aplikovaná informatika II
Kód predmetu: D-PS2-AI
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci:
Dr. rer. nat. Martin Drozda (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do študijného odboru Aplikovaná informatika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné témy študijného odboru:
-Pokročilé metódy analýzy a syntézy Petriho sietí (prof. Gabriel Juhás)
-Postkvantová kryptografia (prof. Otokar Grošek)
-Mobilné výpočty (Privatdozent Martin Drozda)
-Schémy na zdieľanie tajomstva (doc. Karol Nemoga)
-Rozpoznávanie vzorov pre biometriu a komunikačné siete (doc. Miloš Oravec)
-Ochrana súkromia v sieťových a mobilných aplikáciách (doc. Michal Šrámka)
-Steganografia a stegoanalýza (doc. Milan Vojvoda)
-Kryptoanalýza (doc. Pavol Zajac)
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný s vyučujúcim.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
seminár

rozsah 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín seminárov týždenne)
prezenčná metóda
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotenie: prospel/neprospel
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: