28. 9. 2020  11:56 Václav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-T-AI - Teória odboru Aplikovaná informatika (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-T-AI
Názov predmetu: Teória odboru Aplikovaná informatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné preukázať vedomosti a zručnosti z oblasti uvedenej v stručnej osnove predmetu s dôrazom na tému dizertačnej práce.

Hodnotenie: prospel/neprospel

 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojil hlboké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do jadra znalostí študijného odboru Aplikovaná informatika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné témy študijnej časti jadra znalostí študijného odboru:
Algebraické štruktúry v informatike (Juhás)
Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika pre informatikov (Grošek)
Matematické princípy bezdrôtovej komunikácie a mobilných výpočtov (Drozda)
Princípy komunikačných protokolov (Nemoga)
Matematické princípy strojového učenia a umelej inteligencie (Oravec)
Informačno-teoretická bezpečnosť (Šrámka)
Matematické princípy návrhu prúdových šifier (Vojvoda)
Booleovské funkcie (Zajac)
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný s vyučujúcim.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vybrané témy predmetu Teória odboru Aplikovaná informatika určuje školiteľ v súlade s témou dizertačnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
Dr. rer. nat. Martin Drozda (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 2. 2020
Schválil:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 17. 02. 2020.

Typ výstupu: