26. 10. 2020  23:35 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP1-AI - Vedecká práca I (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Vedecká práca I
Kód predmetu: D-VP1-AI
Ukončenie a kredity:
zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
- Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
- Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
- Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
- Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Projektová práca, individuálna a tímová vedecká práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Podmienky na absolvovanie predmetu: Získanie bodov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab.1: Prideľovanie bodov za vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 15/16/17 ), pričom na získanie predpísaného počtu kreditov je potrebné získať 5 bodov. Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu. Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej školy“.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: