19. 9. 2020  19:44 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-VP4-AI - Vedecká práca IV (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Vedecká práca IV
Kód predmetu: D-VP4-AI
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci:
Dr. rer. nat. Martin Drozda (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (skúšajúci)
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
2. Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
3. Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
4. Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Konzultácie so školiteľom.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Kvalita publikácií a ohlasov. Pripravenosť na konzultácie so školiteľom, plnenie špecifických úloh zadaných školiteľom, miera samostatnej práce pri plnení úloh.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: