19. 9. 2020  21:00 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-VP4-AI - Vedecká práca IV (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-VP4-AI
Názov predmetu: Vedecká práca IV
Ukončenie a kredity:
zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
2. Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
3. Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
4. Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: