24. 1. 2020  4:36 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP3-ENE - Dizertačný projekt III (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP3-ENE
Názov predmetu: Dizertačný projekt III
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
Obsah predmetu:
_Vykonávanie rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
_Analýza súčasného stavu a existujúcich vedeckých metód


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: