Apr 2, 2020   2:05 a.m. Zita
Academic information system

Course syllabus D-DP2-EF - Dizertačný projekt II (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Kód predmetu: D-DP2-EF
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Donoval, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. František Uherek, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie prehľadu o súčasnom stave výskumu v oblasti témy dizertačnej práce na základe štúdia vedeckej literatúry a vlastných experimentov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
• Prezentovanie výsledkov analýzy aktuálneho stavu výskumu v oblasti
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Type of output: