Feb 25, 2020   7:11 a.m. Frederik
Academic information system

Course syllabus D-VP3-EF - Vedecká práca III (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP3-EF
Názov predmetu: Vedecká práca III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie 15 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov za vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu), pričom na získanie predpísaného počtu kreditov je potrebné získať minimálne 15 bodov.

Tab. 1

Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy Google Scholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5


Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu. Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej školy“
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstupy ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijného plánu ( dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca denní :I až IV externí: Ie-Ve študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Type of output: