9. 12. 2019  1:26 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP1E-JE - Dizertačný projekt Ie (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Dizertačný projekt Ie
Kód predmetu: D-DP1E-JE
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy vedeckej práce. Naučiť sa orientovať v publikáciách a na základe jej štúdia získať aktuálne hlboké vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Vypracovanie projektu dizertačnej práce obsahujúceho rešerš súčasného stavu problematiky, upresnený názov dizertačnej práce a vypracovanie téz a cieľov dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vykonávanie rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Analýza súčasného stavu a existujúcich vedeckých metód. Vypracovanie projektu dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Metóda vzdelávania externá.
Štúdium a písomné spracovanie súčasného stavu riešenej problematiky doma i vo svete súvisiacej s témou dizertačnej práce. Konzultácie so školiteľom. Štúdium vedeckej literatúry odporúčanej školiteľom. Činnosť hodnotí a kredity pridelí školiteľ.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrola plnenia úloh zadaných školiteľom
Záverečné hodnotenie: prezentácia výsledkov a obhajoba projektu; zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: