11. 12. 2019  3:38 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP1E-JE - Dizertačný projekt Ie (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP1E-JE
Názov predmetu: Dizertačný projekt Ie
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Vykonávanie rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Analýza súčasného stavu a existujúcich vedeckých metód. Vypracovanie projektu dizertačnej práce.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: