Jan 25, 2020   3:12 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus D-DP2E-JE - Dizertačný projekt IIe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Dizertačný projekt IIe
Kód predmetu: D-DP2E-JE
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaliť sa v metódach vedeckej práce. Štúdiom vedeckých publikácií prehĺbiť vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Spracovanie výsledkov štúdia a individuálnej vedeckej práce do príspevkov na vedecké konferencie a do článku do zahraničného vedeckého časopisu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Individuálna projektová práca založená na zvolených metódach riešenia obsahu dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Metóda vzdelávania externá.
Písomná správa v rozsahu min. 1AH, ktorú hodnotí a kredity pridelí školiteľ, odovzdáva sa na konci príslušného semestra školiteľovi.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrola plnenia úloh zadaných školiteľom
Záverečné hodnotenie: prezentácia výsledkov a obhajoba projektu; zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Type of output: