24. 10. 2020  19:34 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP2E-JE - Dizertačný projekt IIe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Dizertačný projekt IIe
Kód predmetu: D-DP2E-JE
Ukončenie a kredity:
zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaliť sa v metódach vedeckej práce. Štúdiom vedeckých publikácií prehĺbiť vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Spracovanie výsledkov štúdia a individuálnej vedeckej práce do príspevkov na vedecké konferencie a do článku do zahraničného vedeckého časopisu.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Individuálna projektová práca založená na zvolených metódach riešenia obsahu dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Metóda vzdelávania externá.
Písomná správa v rozsahu min. 1AH, ktorú hodnotí a kredity pridelí školiteľ, odovzdáva sa na konci príslušného semestra školiteľovi.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrola plnenia úloh zadaných školiteľom
Záverečné hodnotenie: prezentácia výsledkov a obhajoba projektu; zápočet
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: