30. 10. 2020  15:29 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP4-JE - Dizertačný projekt IV (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-DP4-JE
Názov predmetu:
Dizertačný projekt IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
20
 
Odporúčaný semester/trimester:
jadrová energetika - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie dizertačnej skúšky.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrola plnenia úloh zadaných školiteľom
Záverečné hodnotenie: prezentácia výsledkov a obhajoba projektu; zápočet
 
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaliť sa v metódach vedeckej práce. Štúdiom vedeckých publikácií prehĺbiť vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Spracovanie výsledkov štúdia a individuálnej vedeckej práce do príspevkov na vedecké konferencie a do článku do zahraničného vedeckého časopisu.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Individuálna vedecká práca založená na zvolených metódach riešenia téz dizertačnej práce. Spracovanie osnovy záverečnej práce. Výskumná práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov záverečnej práce. Vypracovanie záverečnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi sú všetci školitelia pre daný študijný odbor, preto sa jednotlivo nevypisujú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
10. 7. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: