17. 2. 2020  14:06 Miloslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-DP4-JE - Dizertačný projekt IV (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP4-JE
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV
Ukončenie a kredity: zápočet (20 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Individuálna vedecká práca založená na zvolených metódach riešenia téz dizertačnej práce. Spracovanie osnovy záverečnej práce. Výskumná práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov záverečnej práce. Vypracovanie záverečnej práce.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: