Feb 24, 2020   1:12 p.m. Matej
Academic information system

Course syllabus D-DP4-JE - Dizertačný projekt IV (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP4-JE
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV
Ukončenie a kredity: zápočet (20 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Individuálna vedecká práca založená na zvolených metódach riešenia téz dizertačnej práce. Spracovanie osnovy záverečnej práce. Výskumná práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov záverečnej práce. Vypracovanie záverečnej práce.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Type of output: