26. 1. 2020  0:47 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-PS1-JE - Predmet špecializácie Jadrová energetika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Predmet špecializácie Jadrová energetika I
Kód predmetu: D-PS1-JE
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný tvoriť a riešiť problematiku z oblasti účinkov ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus, z oblasti radiačnej ochrany pred týmto žiarením a merania dávok ionizujúceho žiarenia a bude schopný aktívne využívať počítačové modelovacie a simulačné nástroje.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Oblasť dozimetria a radiačná ochrana:
Dozimetrická terminológia a základné jednotky v dozimetrii. Biologické účinky žiarenia.
Základné princípy radiačnej ochrany. Zdroje žiarenia v jadrovej elektrárni.
Ožiarenie obyvateľstva v dôsledku rádioaktívnych únikov z jadrových elektrární.
Detektory a metódy používané v jadrovej energetike.

Oblasť počítačové modelovanie a simulácie:
Stochastické metódy – transportná metóda Monte Carlo, kód MCNP, SERPENT. Deterministické metódy. Neutronické a reaktorovo-fyzikálne kódy. Termohydraulické kódy.
Systémové kódy. Bezpečnostné analýzy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Dozimetrie ionizujíciho záření. Praha : SNTL, 1983. 419 s.
MUSÍLEK, L. -- ŠEDA, J. -- TROUSIL, J. Dozimetrie ionozujícího záření. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1992. 282 s. ISBN 80-01-00812-6.
FAW, R E. -- SHULTIS, J. Radiological assessment: Sources and deses. La Grange Park : American Nuclear Society, 1999. 681 s. ISBN 0-89448-455-9.
NEUSCHL, Š. Modelovanie a simulácia. Bratislava : Alfa, 1988. 423 s.
KUTIŠ, V. Základy modelovania a simulácie. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. 133 s. ISBN 978-80-227-3345-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Metódy vzdelávania denná a externá.
Riadená konzultácia (denná - 2 hodiny týždenne), (externá - 2 hodiny mesačne);
Vypracovanie projektu na individuálne zadanie (120 hodín/semester).
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra študent rieši individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia čiastkové výsledky projektu, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného projektu a z ústnej rozpravy.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: