25. 1. 2020  5:23 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-PS1-JE - Predmet špecializácie Jadrová energetika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS1-JE
Názov predmetu: Predmet špecializácie Jadrová energetika I
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Oblasť dozimetria a radiačná ochrana:
Dozimetrická terminológia a základné jednotky v dozimetrii. Biologické účinky žiarenia.
Základné princípy radiačnej ochrany. Zdroje žiarenia v jadrovej elektrárni.
Ožiarenie obyvateľstva v dôsledku rádioaktívnych únikov z jadrových elektrární.
Detektory a metódy používané v jadrovej energetike.

Oblasť počítačové modelovanie a simulácie:
Stochastické metódy – transportná metóda Monte Carlo, kód MCNP, SERPENT. Deterministické metódy. Neutronické a reaktorovo-fyzikálne kódy. Termohydraulické kódy.
Systémové kódy. Bezpečnostné analýzy.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: