26. 1. 2020  22:48 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-T-JE - Teória odboru Jadrová energetika (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-T-JE
Názov predmetu: Teória odboru Jadrová energetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrová energetika - doktorandský (povinný), 1. rok
jadrová energetika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného individuálneho projektu a z ústnej rozpravy.
 
Výsledky vzdelávania:
Základným cieľom predmetu je rozšírenie teoretických vedomostí z jadrovej a neutrónovej fyziky, jadrovej energetiky a techniky, z pokročilej a prevádzkovej reaktorovej fyziky ako aj stavby jadrových reaktorov pre tému dizertačnej práce z oblasti neutroniky, stavby a termomechaniky jadrových reaktorov, dozimetrie a radiačnej ochrany, prevádzky, bezpečnosti jadrových elektrární, strojných zariadení jadrových elektrární, počítačového modelovania a simulácií v jadrovej energetike, materiálov a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky.
 
Stručná osnova predmetu:
Oblasť jadrová a neutrónová fyzika:
Základné charakteristiky stabilných jadier. Elementárne častice, klasifikácia, vlastnosti. Vlastnosti a teória väzbových síl. Väzbová energia. Rádioaktívne premeny jadier. Alfa, beta, gama žiarenie. Vlastnosti a zdroje a neutrónov. Interakcia ionizujúceho žiarenia s látkou. Jadrové reakcie. Umelá rádioaktivita a transurány. Štiepenie ťažkých jadier. Termojadrová syntéza. Vybrané výpočtové a simulačné kódy (SRIM, CASINO, MCNP, MCNPX).

Oblasť teória a stavba jadrových reaktorov:
Základné pojmy. Štiepenie jadier, štiepna reťazová reakcia. Transportná teória, difúzna teória.
Spomaľovanie neutrónov. Homogénny reaktor, homogénny reaktor s reflektorom. Teória heterogénneho reaktora. Nestacionárny stav reaktora. Vplyv teplotných zmien na reaktivitu reaktora. Otrava reaktora produktmi štiepenia. Zastruskovanie reaktora. Zmeny izotopického zloženia paliva. Regulácia reaktora. Stavba energetických reaktorov.

Oblasť termomechanika jadrových reaktorov:
Základné zákony a princípy energetickej termodynamiky v jadrovej energetike. Termofyzikálne vlastnosti a veličiny reálnych plynov, kvapalín a pary. Tepelné obehy a ich tepelná účinnosť v jadrovej elektrárni. Prenos tepla v aktívnej zóne jadrového reaktora. Prúdenie reálnych kvapalín v jadrovom reaktore. Výpočet termofyzikálnych polí v prvkoch a systémoch aktívnej zóny reaktora.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRESTON, M A. Fyzika jádra. Praha : Academia, 1970. 596 s.
Experimentálna jadrová fyzika. Bratislava : Alfa, 1982. 544 s.
SHULTIS, J. -- FAW, R E. Fundamentals of Nuclear Science and Engineering. Boca Raton : CRC Press, 2008. 591 s. ISBN 978-1-4200-5135-3.
SHULTIS, J. -- FAW, R E. Radiation shielding. La Grange Park : American Nuclear Society, 2000. 537 s. ISBN 0-89448-456-7.
HETRICK, D L. Dynamics of nuclear reactors. La Grange Park : American Nuclear Society, 1993. 542 s. ISBN 0-89448-453-2.
CAMERON, I. Nuclear fission reactors. New York : Plenum Press, 1982. 389 s.
STACEY, W. Nuclear reactor physics. Weinheim : Wiley-VCH Verlag Gmbh, 2007. 706 s.
HEŘMANSKÝ, B. Jaderné reaktory. Bratislava : SNTL, 1981. 271 s.
HEŘMANSKÝ, B. Stavba jaderných reaktorů 1: Konstrukce a vývoj energetických reaktorů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1980. 219 s.
HEŘMANSKÝ, B. Termomechanika jaderných reaktorů. Praha : Academia, 1986. 434 s.
MURÍN, J. -- KALOUSEK, M. -- KUTIŠ, V. Mechanika a termomechanika: Vybrané kapitoly pre elektrotechnikov. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. 247 s. ISBN 80-227-2393-2.
KALOUSEK, M. -- HUČKO, B. Prenos tepla. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 186 s. ISBN 80-227-0881-X.
YANG, F. -- HAMILTON, J H. Modern Atomic and Nuclear Physics. New Jersey : World Scientific, 2010. 797 s. ISBN 978-981-283-679-3.
KOK, K D. Nuclear Engineering Handbook. Boca Raton : CRC Press, 2009. 768 s. ISBN 978-1-4200-5390-6.
CACUCI, D G. Nuclear Enginering Fundamentals: Vol.1. New York : Springer Science-Business Media, 2010. 61 s.
GLASSTONE, S. -- SESONSKE, A. Nuclear Reactor Engineering: Reactor Systems Engineering. New York : Chapman and Hall, 1994. 852 s. ISBN 0-412-98531-4.
HÁLA, J. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Brno : KONVOJ, 1998. 310 s. ISBN 80-85615-56-8.
CACUCI, D G. Reactor Analysis: Vol.3. New York : Springer Science-Business Media, 2010. 61 s.
CACUCI, D G. Reactor Design: Vol.2. New York : Springer Science-Business Media, 2010. 61 s.
CACUCI, D G. Reactors of Generations III and IV: Vol.4. New York : Springer Science-Business Media, 2010. 61 s.
OTČENÁŠEK, P. Základy konstrukce a funkce jaderných elektráren. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2003. 172 s. ISBN 80-01-02707-4.
HEJZLAR, R. Termomechanika aktivní zóny: Díl 1 - Hydromechanika. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1979. 138 s.
HEJZLAR, R. Termomechanika aktivní zóny: Díl 2 - Termodynamika. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1980. 163 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: