25. 1. 2020  13:09 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-T-JE - Teória odboru Jadrová energetika (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-T-JE
Názov predmetu: Teória odboru Jadrová energetika
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Oblasť jadrová a neutrónová fyzika:
Základné charakteristiky stabilných jadier. Elementárne častice, klasifikácia, vlastnosti. Vlastnosti a teória väzbových síl. Väzbová energia. Rádioaktívne premeny jadier. Alfa, beta, gama žiarenie. Vlastnosti a zdroje a neutrónov. Interakcia ionizujúceho žiarenia s látkou. Jadrové reakcie. Umelá rádioaktivita a transurány. Štiepenie ťažkých jadier. Termojadrová syntéza. Vybrané výpočtové a simulačné kódy (SRIM, CASINO, MCNP, MCNPX).

Oblasť teória a stavba jadrových reaktorov:
Základné pojmy. Štiepenie jadier, štiepna reťazová reakcia. Transportná teória, difúzna teória.
Spomaľovanie neutrónov. Homogénny reaktor, homogénny reaktor s reflektorom. Teória heterogénneho reaktora. Nestacionárny stav reaktora. Vplyv teplotných zmien na reaktivitu reaktora. Otrava reaktora produktmi štiepenia. Zastruskovanie reaktora. Zmeny izotopického zloženia paliva. Regulácia reaktora. Stavba energetických reaktorov.

Oblasť termomechanika jadrových reaktorov:
Základné zákony a princípy energetickej termodynamiky v jadrovej energetike. Termofyzikálne vlastnosti a veličiny reálnych plynov, kvapalín a pary. Tepelné obehy a ich tepelná účinnosť v jadrovej elektrárni. Prenos tepla v aktívnej zóne jadrového reaktora. Prúdenie reálnych kvapalín v jadrovom reaktore. Výpočet termofyzikálnych polí v prvkoch a systémoch aktívnej zóny reaktora.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: