20. 10. 2020  22:49 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP4E-JE - Vedecká práca IVe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vedecká práca IVe
Kód predmetu:
D-VP4E-JE
Ukončenie a kredity:
zápočet (15 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom. Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch. Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy. Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Metóda vzdelávania externá.
Kredity sú prideľované najmä za publikácie, aktívnu účasť na konferenciách, workshopoch a sympóziách, uznanie výsledkov - citácie, účasť na riešení vedeckých projektov, získanie grantu pre doktorandov, a pod. Výstupy sú bodované. Prideľovanie bodov upravuje Tab. 1 – Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Kredity sú prideľované najmä za publikácie, aktívnu účasť na konferenciách, workshopoch a sympóziách, uznanie výsledkov - citácie, účasť na riešení vedeckých projektov, získanie grantu pre doktorandov, a pod. Výstupy sú bodované. Prideľovanie bodov upravuje Tab. 1 – Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu.


Záverečné hodnotenie: zápočet.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 04. 2020.

Typ výstupu: