11. 12. 2019  14:36 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP4E-JE - Vedecká práca IVe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vedecká práca IVe
Kód predmetu: D-VP4E-JE
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: