21. 1. 2020  6:54 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP6E-JE - Dizertačný projekt VIe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Dizertačný projekt VIe
Kód predmetu: D-DP6E-JE
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaliť sa v metódach vedeckej práce. Štúdiom vedeckých publikácií prehĺbiť vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Spracovanie výsledkov štúdia a individuálnej projektovej práce do príspevkov na vedecké konferencie a do článku do zahraničného vedeckého časopisu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Individuálna projektová práca založená na zvolených metódach riešenia téz dizertačnej práce. Spracovanie osnovy dizertačnej práce. Projektová práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Metóda vzdelávania externá.
Prezentácia aktuálneho stavu záverečnej práce, písomná práca v rozsahu minimálne 2AH obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu; podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce je prezentácia výsledkov na vedeckom seminári pracoviska za pritomnosti aspoň troch clenov pracoviska, prípadne iných odborníkov v danej oblasti na návrh školiteľa, správu o prezentáciu hodnotí a kredity prideľuje školiteľ.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrola plnenia úloh zadaných školiteľom
Záverečné hodnotenie: prezentácia výsledkov a obhajoba projektu; zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: