21. 1. 2020  5:47 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP6E-JE - Dizertačný projekt VIe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP6E-JE
Názov predmetu: Dizertačný projekt VIe
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Individuálna projektová práca založená na zvolených metódach riešenia téz dizertačnej práce. Spracovanie osnovy dizertačnej práce. Projektová práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov dizertačnej práce.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: