17. 2. 2020  23:32 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP2-RK - Dizertačný projekt II (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP2-RK
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
 Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
 Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 27. 01. 2020.

Typ výstupu: