17. 2. 2020  23:29 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP3E-RK - Dizertačný projekt IIIe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Dizertačný projekt IIIe
Kód predmetu: D-DP3E-RK
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. František Duchoň, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Postupné napĺňanie stanovených cieľov dizertácie hlavne formou štúdia vedeckej literatúry a individuálnej a tímovej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
 Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi dizertačnej práce.
 Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
 Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Vypracovanie priebežného prehľadu súčasného stavu v oblasti témy dizertačnej práce. Riešenie problémov z oblasti témy dizertačnej práce.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné: prospel-neprospel
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 27. 01. 2020.

Typ výstupu: